Mothr Nr 2 - April 2022

"Jag visste att jag ville göra något annorlunda av mammaledigheten"

När Mathi lda fick sin första dotter Juni bestämde hon sig. Under en vistelse på ett l i tet bout iquehotel l på Mal lorca, t i l lsammans med dottern och maken, sov hon bättre än på länge. –Det var en av de bästa upplevelserna vi någonsin haft . Servicen var vänl ig, maten var fantast isk och hela fami l jen sov otrol igt gott i vad vi upplevde som de bästa sängkläderna någonsin, berättar hon. Hon bestämde sig för att köpa med sig de magiska lakanen hem, men priset f ick henne att backa. Där och då föddes idén t i l l Mathi ldas företag Juniper. – Jag har al l t id drömt att starta eget företag och har haft många idéer genom åren, al l t i från produkter inom träningssegmentet , t i l l digi tala skärmar som skul le se ut som tavlor, men det var först när idéen t i l l Juniper föddes som

det kändes hel t rätt att våga släppa det trygga med att vara anstäl ld och påbörja resan, förklarar hon. Knappt ett år senare lanserade Mathi lda Juniper med ambi t ionen att hjälpa människor att skapa den där exklusiva hotel lkänslan i hemmet . –Jag tycker att man ska njuta mer av vardagen hemma och inte leva efter att räkna ner dagarna t i l l semestern el ler helgen, säger hon. Under mammaledigheten började företaget ta fart . Men att starta eget med en l i ten ettåring i huset var inte utan motgångar. –Jag var först bland mina vänner att få barn, vi lket gjorde att ingen, inte ens jag själv, visste el ler hade några förväntningar på hur l ivet skul le ändras och hur mycket t id det skul le ta att ha barn.

mo t h r

2 5

Powered by