Mothr Nr 2 - April 2022

För Mathi lda har konceptet framgång förändrats genom åren. I dag ser hon annorlunda på vad det innebär. –Framgång var nog t idigare för mig mer något som låg i framt iden, nu är det något som händer varje dag. Sedan är det förstås inget nytt att jag vi l l må bra, men däremot har jag mycket bättre förståelse för vad som får mig att må bra idag än vad jag hade när jag var yngre. –Det kan vara att öppna en f laska bubbel på en t isdag för att Juniper haft en bra försäl jningsdag el ler att stänga datorn t idigt och hämta Juni på För att se t i l l att det f inns gränser mel lan jobb och fami l jel iv har hon satt upp två regler som hon försöker hål la sig t i l l . –Dels att jag inte jobbar med Juniper efter hämtning av Juni på skolan och t i l ls att hon går och lägger sig. Under den t iden vi l l jag ha ful l t fokus på fami l jen, äta mat , göra läxor och se Juni köra sina dansuppvisningar och sjunga med i senaste Disneyf i lmen. –Sedan har vi bestämt att lördagar är fami l jedag. Då hi ttar vi på saker t i l lsammans, äter långa frukostar och träffar vänner, säger hon. förskolan för att bara få kval i tetst id, säger hon.

Powered by