Mothr Nr 1 - 2022

gravid SPECIAL mothr

NUMMER 1 2022

Asabea

150 PERSONLIGA BARNNAMN HELA SVERIGES BARNMORSKA Britton

Snällhets revolt.

INNEHÅLL

06. ASABEA BRITTON

Vi har t räf fat tvåbarnsmamman som bl i v i t he la Sver iges barnmorska .

16. MEAL PREP FÖR BEBISTIDEN

Smar ta rät ter at t förbereda inför första t iden med bebi sen .

22. MAMMAMODE

Favor i terna at t satsa på i grav idgarderoben .

Vi pratar l i vs förändr ing och s jälavård med we l lness inspi ratören som väntar s i t t andra barn . 28. JOSEFIN DAHLBERG

36. MAMMATRÄNING OCH BEBISGYMPA

10 t räningst ips för nybl i vna mammor .

40. SNÄLLHETSREVOLT

Lyckomanual en : Om snäl lhet som en väg t i l l et t l yck l igare l i v .

Foto: Canva

50. MOTHR GRAVID

Kropps inspi ratören F ia Anderberg väntar s i t t andra barn .

46. LYCKOMANUALEN

Mammal ycka i l i vets berg-och- dalbana . Psyko l ogen ger s ina bästa råd t i l l bl i vande mammor .

54. PACKA BB-VÄSKAN! Bästa gre j erna at t ta med när du ska föda .

Foto: Josefin Casteryd

56. NAMNGUIDEN

150 personl iga barnnamn at t inspi reras av .

64. MÅNADENS MOTHR Vi inspi reras av supersnabba Sara Wi ss , som bl ev e l i t idrot tare som tvåbarnsmamma .

Mothr / Stockholm mothr.se redaktion@mothr.se © 2022 mothr

Foto: Sara Wiberg

F R Å N

moder skeppet

I v ä ntans tider... F å saker i livet ä r s å omv ä lvande som att bli mamma. Att l ä ngta efter, b ä ra, f ö da och ta hand om ett barn ä r

Å rets f ö rsta Mothr har vi d ä rf ö r gjort till en gravidspecial – n å got som k ä nns extra roligt, eftersom en av oss (Cassandra) befinner sig mitt i den d ä r magiska gravidresan just nu. I det h ä r numret av Mothr tr ä ffar vi tv å barnsmamman och barnmorskan Asabea Britton och pratar hormoner, f ö dande och att finna sin inre kraft. Vi pratar sj ä lav å rd och livsf ö r ä ndring med gravida Josefin Dahlberg, m ö ter kroppsinspirat ö ren Fia Anderberg, som

blev elitidrottare n ä r hon blev mamma.

Det blir gravidmode och postpartum- tr ä ning. Meal prep f ö r bebisbubblan och en stor tipsguide f ö r dig som letar babynamn. I Lyckomanualen tittar vi n ä rmre p å varf ö r sn ä llhet g ö r oss lyckligare. Och s å packar vi den ber ö mda BB-v ä skan, f ö r ett helt nytt kapitel i livet.

f ö rmodligen den mest livsf ö r ä ndrande resa man kan g ö ra. S å magisk och s å alldaglig p å samma g å ng. F ö r oss har den resan varit avg ö rande f ö r att den h ä r tidningen finns. L ä ngtan efter och behovet av en plats att k ä nna samh ö righet och f å st ö d. Fira det fantastiska och f ö rst å det sv å ra. Och visa den myriad av f ö rebilder som finns att inspireras och ta l ä rdom av. F ö r det kr ä vs som bekant en by f ö r att upp- fostra ett barn.

Trevlig l ä sning!

Tea & Cassie

v ä ntar sitt andra barn och inspireras av 100 -metersl ö paren Sara Wiss, som

mothr V Ä L J ER

En ny start

Finns det n å got h ä rligare ä n k ä nslan av nystart och annalkande v å r? Vi g å r all in p å soliga detaljer och packar v å rvinterns vagnv ä ska med extra fina vattenflaskor f ö r b å de stora och sm å fr å n danska Liewood. 249 kronor kostar den.

Grymt gulligt Urgulliga gosedjuren fr å n Maileg blir l ä tt bebisens nya b ä stis. Dessutom finns fina tillbeh ö r f ö r docklek och pyssel. Den charmiga lilla grisen finns hos Miniroom och kostar 465 kronor.

Lediga Leggings

Mjuka och sk ö na tights ä r basen i gravidgarderoben. Vi gillar de ribbade mammabyxorna med riktigt h ö g midja och rakt benslut i m ö rk beige ton. Finns hos HM i storlek XS-XXL och kostar 249 kronor.

Vi Ä lskar

...att inspireras av mysiga och personliga barnrum, med detaljer som lockar till lek och fantasi! Den mustigt gula s ä nghimlen fr å n Miniroom f ö r 1195 kronor ä r en favorit som skapar obedelbar mysk ä nsla i s ä ngh ö rnan.

mo t h r

0 5

H

on skul le egentl igen bl i läkare, som sin pappa, men ödet vi l le annorlunda. Istäl let blev hon barnmorska. Asabea Britton har inte ångrat valet en sekund. Hennes fascination för födandet är större än någonsin. – Att få se l iv födas, al ltså att någon har skapat l iv, det bl ir aldrig al ldagl igt, säger hon. Vi träffar Asabea en snökal l januaridag i södra Stockholm. Sjön nedanför backen utanför huset är stelfrusen och skridskoåkare trängs med overal lklädda barnfami l jer på isen. Asabea packar dadlar och extravantar i vagnen och parerar pulka och två vinterklädda pojkar in i hissen och ut på gatan.

För ett år sedan blev hon mamma för andra gången. Hennes yngsta son föddes hemma i badkaret och Asabea beskriver

födseln som l ivsomvälvande. – Rent spirituel lt bl ir jag aldrig

densamma efter det jag upplevde när jag födde min andra son. Att uppleva den dimension jag befann mig i under den födseln, att känna den kraften, har gjort mig starkare, tryggare i mig själv och mer tacksam. Det var som att jag upplevde en annan värld, säger hon. Hennes äldsta son föddes på sjukhus och Asabea berättar om två fina förlossningar, som samtidigt var väldigt ol ika. – Min första födsel var en lång historia, så som första gången ofta är. Jag blev

mo t h r

0 8

MAMMA TILL : Två pojkar, 3 och 1 år GÖR : Är barnmorska, håller kurser, skriver, bloggar, figurerar på instagram. LIVSMOTTO : What will be will be. FÖLJ : @asabea ASAB E A BR I T T ON

hemskickad och fick lära mig att ovissheten kring att veta när jag kommer vara på plats där jag ska föda var svår för mig att hantera. Förloppet tog 52 timmar, men jag hade fint stöd och al lt gick hyfsat okompl icerat ti l l , förklarar hon.

– Den främsta ski l lnaden var nog att andra födseln skedde helt på mina vi l lkor och att det var jag som bestämde. Al la som var där var där för mig, de kom ti l l mig, de lyssnade på mig och l itade på mig. Ingen i det rummet var rädd och den ti l l iten kände jag så väl . Al la var där enbart för mig, inget spring, inget fokus på något annat än mig. Det var en enorm trygghet, berättar hon.

Erfarenheterna tog hon med sig i planeringen av sin andra födsel .

– Jag lärde mig att badet var min bästa smärtl indring och födde min andra son i badkaret. Det gick lagom snabbt och jag fick känna al lt precis som jag önskat. Jag tog emot min son själv och al lt gick precis som det skul le. Det är det mäktigaste jag varit med om och jag är så otrol igt glad att jag hade möj l igheten att få uppleva det jag var med om den dagen.

Upplevelsen lärde henne mycket, både som kvinna och som barnmorska.

mo t h r

0 9

"Jag blir aldrig densamma efter det jag upplevde när jag födde min andra son"

-Jag lärde mig hur känsl igt födandet är. Att oxytocinet, som för födseln framåt, verkl igen är ett känsl igt hormon som lätt skräms undan. Jag lärde mig verkl igen vikten av stöd och trygghet. Hennes förståelse för sin rol l som barnmorska har också förändrats. – Jag har förstått att jag som barn- morska på inget sätt är i centrum och bör inte ha en ambition att vara det. Målet är inte att vara en hjälte. Det är snarare en glädje om en födande känt sig stöttad med inte minns mig som barnmorska, för då har hon fått gå in i sig själv och känna sin egen kraft. Jag har förstått att det verkl igen är så att kvinnor föder och vi bistår. Vi förlöser ingen. Jag har lärt mig att less is more, att öva på att inte vara klåfingrig och ständigt göra saker. Jag har också insett hur sorgl igt det är att vi barnmorskor inte ges förutsättningar att jobba på det sätt vi faktiskt är utbi ldade ti l l , säger hon. Asabeas mål är att bidra ti l l en mer nyanserad bi ld och en normal isering av födandet. – Jag vi l l visa att det går att göra på många sätt, att man kan påverka processen mycket själv och att man har rätten att äga sin födsel , förklarar hon.

"Målet är inte att vara en hjälte"

mo t h r

1 2

På sitt instagramkonto blandar Asabea vardagsbi lder från l ivet som tvåbarns- mamma, med sminkglädje, barnmorske- betraktelser och reflektioner om graviditet och födande. Hon menar att den bi ld vi har av att föda barn har bidragit ti l l en ökad förlossningsrädsla. – De födslar vi har fått se är främst från teve och fi lm, där de gärna visar födandet som nåt panikartat och hektiskt. Den bi lden är inte real istisk. Min ambition är att normal isera födandet i al la dess former. Få folk att bl i vana vid det, som det al ldagl iga och samtidigt extraordinära det är. Förstå att det sker hela tiden över hela världen. Det går att föda! –Jag tror det finns en djupt l iggande förlossningsrädsla i vår kultur och en bristande ti l ltro ti l l födandet. Det är få

som verkl igen förstår hur viktigt al lt som sker runtomkring den födande är för förloppet. Ti l lsammans med sin syster Opokua, som är doula, har Asabea podden "Systrarna Britton" och ti l lsammans har de bl ivit ett stöd för många gravida och välkända folkbi ldare när det kommer ti l l frågor kopplade ti l l kroppen, graviditet och födande. Asabeas råd för att förbereda sig inför att föda är att skapa utrymma för sin eget deltagande. – En födsel är som en resa, vi kan aldrig veta exakt hur resan kommer bl i , men vi kan packa vår väska eftertänksamt med det vi tänker oss att vi kan behöva under resans gång, för att göra den så behagl ig som möj l igt.

– Vi kan inte styra al lt. Så är det i l ivet.

mo t h r

1 4

Men vi kan påverka mycket genom att ha kunskap om hur l ivmodern fungerar och hur vi gynnar dess arbete, genom att vi har ett starkt och väl förberett stödsystem runt oss, genom att känna ti l l våra rättigheter och valmöj l igheter kan vi också öka vår kontrol l och möj l ighet ti l l delaktighet, förklarar hon. "Att bli mamma exponerar ens svagheter och styrkor" Asabea byter mössor mot hjälmar och pulsar ner mot sjön med pulkan i släptåg. Om födandet förändrat henne som människa, så har moderskapet inneburit en ännu större förvandl ing. – Att bl i mamma är det absolut största som hänt mig och en rol l jag trivs mycket mer i än vad jag hade kunnat ana. Den blottar ens sanna jag och exponerar ens svagheter och styrkor. – Något jag lärt mig under resans gång är att l ita på mina instinkter, att lyssna på mina barn och att l ita på min partners förmåga. I början så var det mycket mitt sätt som gäl lde men jag har förstått att det finns flera sätt som kan vara rätt, säger hon.

mo t h r

1 5

CRAVINGS

Meal

prep SMARTA RÄTTER ATT FÖRBEREDA INFÖR BEBISTIDEN

Foto: Canva

Färdiga grytor, portionspåsar med smoothiefrukt och goda matlådor i frysen är rena gudagåvor den första bebistiden. Mothr guidar dig ti l l den ultimata meal preppen. Den första t iden med en nyfödd bebis kan vara överväldigande på många sätt och det sista man brukar ha t id och ork t i l l är att stäl la sig och laga god och näringsrik mat . Att satsa på "baby meal prep" – att fyl la frys och skafferi med smarta och goda mat lådor för t iden efter

födseln – är ett av våra bästa mammahacks.

EN MUSTIG TOMATSÅS Gör ett storkok med rikt igt god och trösterik tomatsås och frys in i lagom stora port ioner. Perfekt att plocka fram när middags- orken tryter och värma t i l l pasta el ler använda som bas t i l l en enkel gryta. Tomaternas lykopen – som har ant ioxidanta egenskaper – kommer bäst t i l l sin rätt när de värms upp, visar forskningen. Gör den mat igare med mixade l inser, om du vi l l !

mo t h r

1 7

NÄRANDE SOPPA OCH BULJONG Soppor i al la tänkbara färger och smaker är perfekta att ha färdiga i frysen och ta fram när det är bråttom. Att dricka hemlagad bul jong under t iden efter födseln har också bl ivi t populärt igen på senare t id, eftersom det innehål ler kol lagen, som hjälper muskler och leder att återhämta sig. Dessutom är det både gott och ger energi och en perfekt bas att koka nudlar i el ler göra soppa på. PREPPA INGREDIENSERNA Vi l l man inte laga hela rätter och frysa in kan man istäl let preppa ingredienserna för att underlätta när det är dags att laga. Frys in skuren frukt och bär i port ionsstora mat lådor och använd för att göra snabba smoothies. Gör färdigskurna grönsaksblaningar, som gör det snabbt att laga din favori tgryta. El ler varför inte blanda de torra ingredienserna t i l l en god kaka i en burk för en snabb och smidig kakmix. MIDDAG PÅ MINUTEN Vissa rätter lämpar sig särski l t väl att frysa in som hela mål t ider. Tänk paj , gratäng, lasagne och grytor, som inte kräver några t i l lbehör, utan kan värmas och ätas direkt .

Foto: Canva

mo t h r

1 8

"Efter en natt med avbruten sömn gäller det att fylla på med extra energi till frukost"

Foto: Canva

MED VÄNSTERHANDEN Ett klassiskt meal prep-knep för nybl ivna föräldrar är att jobba med så kal lad enhandsmat . Mel lanmål och mat som går att äta med en hand, hel t enkel t . Satsa på att bunkra matmuff ins, piroger el ler näringsrika bars. Di tt framt ida, bebisvaggande jag kommer att tacka dig! FIKAFAVORITER Det är en oskriven regel att den som besöker en nybl iven mamma tar med sig något ätbart och ingen förväntar sig att du ska stäl la t i l l med kalas mi tt i bebisbubblan. Men ibland kan det vara kul att bjuda sig själv

el ler sina gäster på f ika. Ett hett t ips är muff ins med ol ika fyl lning ( frukt , bär el ler nötter) som gör det enkel t att ta fram precis så många du behöver ur frysen, utan att få en massa överbl ivet f ikabröd när gästerna gått hem. FRUKOST Efter en natt med avbruten sömn gäl ler det att fyl la på med extra energi t i l l frukost . Hemmagjord müsl i (varför inte med havregryn, som sägs hjälpa t i l l med mjölkprodukt ionen) , förblandad grötmix och f iberrikt fröknäcke är några exempel som gör det enklare – och godare att få i sig dagens vikt igaste mål .

Foto: Canva

mo t h r

2 0

mothr

Veckovila

Att ha dagar varje vecka när jag inte jobbar eller har en lista full med måsten är något relativt nytt för mig. På senare tid har jag bestämt mig för att aktivt prioritera helgen som något heligt och fredat från stress och ständiga intryck. Det är en ganska revolutionerande grej. Och det häftigaste av allt är, att när stressen av att "inget" blir gjort släppt, inser jag vad jag egentligen borde ha skrivit på alla mina göra-listor. Att fika i snön med min hund, till exempel. Hur kan jag ha missat det?

THERÉSIA FRANKLIN Journalist, författare,

BOKPEPP

Jag har tentat religionsvetenskap över jullovet och inte haft tid att läsa så mycket annat än medeltida häxböcker och magiska ramsor på latin, så nu är jag alldeles svältfödd på modern litteratur. Näst på läslistan står Robert Jones Jr's Profeterna, som jag fick i julklapp och som ska vara något alldeles i hästväg!

matnörd, naturromantiker och mamma till Otto och Ruben.

Upplyftande Sedan jag blev tvåbarns- mamma har jag insett att träning är en ren överlevnadsstrategi. Till min och min familjs stora förvåning har jag börjat testa mig fram med styrkelyft, en träningsform som inte alls känts lockande förut, och märker att jag faktiskt gillar det. Eller åtminstone hur stark jag blir av det...

Klimatsmarta nappar av material med (nästan) helt förnybara resurser. Skogen babys nappar är inte bara snygga, de kan dessutom återvinnas och bli nya nappar, när de använts klart. Tvåpack kostar 178 kronor. SNÄLLA NAPPAR

mo t h r

2 1

Mamma Mode

Gravidgarderoben kan l ä tt bli lite av en utmaning n ä r kroppen st ä ller nya krav p å komfort och material. V å rt b ä sta tips ä r att satsa p å en sk ö n basgarderob, med mjuka och f ö ljsamma mammaplagg och l ä gga krutet p å accessoarer som h å ller l å ngt efter att bebisen kommit.

Mjuka Material

Mysiga och tidl ö sa loungeplagg som f ö ljer kroppens r ö relser och f ö r ä ndringar ä r en bra bas i mammagarderoben. Benvita gravidjoggers, 399 kr, Lindex. Gr å , ribbad before&after-topp, 249 kr. HM.

Ut p å tur

T ä nk lager p å lager i vinterkylan och satsa p å klassiska f ä rger och snitt med accessoarer som h å ller l ä ngre. Vi ä lskar den puffiga, vadderade v ä sten i mammasnitt fr å n HM, 499 kr. V å rvinterns v ä ska kommer fr å n &Other Stories, 1300 kr

mo t h r

2 2

mothr MODE

Mustiga detaljer Detaljer i b ä rnsten, guld och smaragdgr ö nt s ä tter tonen f ö r v å rvinterns accessoarer. Ring fr å n Sezanne, cirka 720 kr. Rostbrun mammajumpsuit, 209 kr fr å n Shein.

P å Spr å ng

Flyt Med!

Vi l ä ngtar efter sneakersv ä der och sk ö na skor som funkar till b å de byxor och kl ä nning. Sezanne har favoriterna, f ö r cirka 1335 kr. Mjuk tr ö ja i merinoull fr å n Boob v ä rmer p å kalla promenader och underl ä ttar amningspauserna p å v ä gen. Kostar 1099 kr.

Att l å ta vatten omsluta kroppen och k ä nna tyngdl ö sheten ä r n å got alldeles extra n ä r man ä r gravid. Tidl ö s mammabaddr ä kt har Lindex f ö r 399 kr.

mo t h r

2 3

S TOKK E annons

Preppa för bebisbubbla S Å FÖR B E R E D E R DU H EMME T FÖR E N N Y F AM I L J EME D L EM

S TOKK E annons

SÄNGEN

Visst är den underbar, den där hisnande känslan av att en ny person, som man aldrig träffat, snart ska bli en del av familjen. Vi har tipsen på hur du ska tänka när du preppar hemmet för livet med en liten bebis. Att förbereda hemmet för den första bebistiden kan vara både roligt och överväldigande. Vad ska man satsa på? Vad behöver man och vad kan man vara utan? Vi tänker klassiskt, långsiktigt och hållbart, med praktiska funktioner som gör det enkelt att ha barnet nära. Här är tipsen som gör ditt hem bebisredo!

Barnets första säng ska vara en trygg plats för god sömn. Satsa på tidlös design, lång livslängd och funktion som gör det lätt att ha barnet nära. Stokke® Sleepi™ har en form som skapar en nästliknande känsla. Sängen kan justeras på höjden och göras större allt eftersom ditt barn växer, vilket gör den till ett långsiktigt smart val med stor flexibilitet. De låsningsbara hjulen gör den enkel att flytta med bebisen mellan rummen och den smidiga bredden gör att den lämpar sig även för trånga utrymmen.

mo t h r

2 5

S TOKK E annons

STOLEN

Tripp Trapp®-stolen är designklassikern som älskas av både barn och föräldrar. Stolen kan användas från att barnet är nyfött och växer tillsammans med barnet. Tripp Trapp® ger ditt barn möjlighet att delta i familjelivet kring matbordet från tidig ålder, sitt- och fotplattan kan justeras för ergonomisk sittkomfort och rörelsefrihet och stolen kommer i en mängd både klassiska och trendiga färger. En riktig storfavorit som håller i generationer!

VAGNEN

Komfort, funktion och anknytning är ledord när man ska välja vagn. Stokke® Xplory® X är en komplett vagn med hög sittdel som gör att du kan se bebisen i ögonen på promenaden. Vagnen är utformad att växa med barnet, från nyfödd till 22 kg, utan att tulla på sittkomforten. Tre lägen gör det enkelt att växla mellan sömn, vila och aktivitet och svängbara, punkteringsfria hjul gör den smidig och underhållsfri.

SKÖTBORDET

Närhet och kontakt, kombinerat med smidig funktion är värden att tänka på när du väljer skötbord för din bebis. Stokke® Home™ skötbädd monteras enkelt och säkert på Stokke® Home™ byrå. Stokke® Flexi Bath® är en hopfällbar badbalja som sparar utrymme och även kan monteras på stativ för smidigare badstunder.

mo t h r

2 6

S TOKK E annons

Detaljerna som ger både föräldrar och bebis en bra start!

Tripp Trapp ®- stol i färgen sunflower yellow, 2199 kr. Tripp Trapp ®- set för nyfödda, 999 kr. Stokke ® Flexi Bath ® hopfällbar badbalja, 598 kr. Stokke ® Home ™ skötbädd, 1899 kr. Stokke ® Home ™ byrå, 3799 kr Stokke ® Xplory ® X skötväska i golden yellow, 1299 kr. Stokke ® vagnvantar, 699 kr. Stokke ® Xplory ® X vagn i golden yellow, 10499 kr.

mo t h r

2 7

SJÄLAVÅRD Josefin Dahlberg om att göra upp med det förflutna och låta själen ta plats i livet. Foto: Lisa Höök / SofieWiberg

"Det senaste decenniet har präglats av ett enormt prestations- tänk. Man ska ha ett lyxigt liv, resa och ha en snygg vardag". Det är det hon drivs av idag. Att dela med sig av sina nycklar och erfarenheter för att hjälpa andra. – Det är min passion att inspirera andra att må bättre. Att utvecklas och drömma stort och förändra sina liv. Och allt det börjar med att ta hand om själen, säger hon. Det Josefin kallar "soul work", att möta sitt inre och vårda sin själ, är precis som namnet antyder ett hårt jobb. Idag är det det hon lär ut till andra, genom böcker, kurser och snart även en stor workshop, som

Idag är hon författaren som inspirerar andra att hitta kraften i sig själva. Men så har det inte alltid varit. Josefin Dahlbergs resa, från inre kaos till balans har varit lång och krävt hårt arbete. – Jag hamnade tidigt i alkoholproblematik och växte upp med en pappa som var alkoholist. Som 17-åring hamnade jag på alkohol- och drogklinik med 12- stegsprogram. Jag insåg att jag inte klarade att dricka normalt, utan blev för full, hamnade på fel ställen och gjorde saker jag inte mådde bra av, berättar hon. När hon var 20 år blev hon nykter. Det fanns inga andra alternativ, säger hon. – Jag hade inget val. Jag hade självmordstankar, hamnade på psyket och mådde piss. Alkoholen var katalysatorn, men när jag slutade dricka fanns de jobbiga känslorna kvar. Genom programmet mötte jag andra unga i samma situation och upptäckte kraften i att dela med sig och hjälpa andra.

mo t h r

3 0

18

går av stapeln i Stockholm den 13 februari. Intresset är stort och Josefin ser ett samband mellan samhällets allt högre krav och att så många människor känner behovet att stanna upp och söka inåt. – Det senaste decenniet har präglats av ett enormt prestationstänk. Man ska ha ett lyxigt liv, resa och ha en snygg vardag. Genom sociala medier jämför vi oss med andra och strävar efter mer materiella saker. Till slut orkar vi inte mer, utan måste hitta energi på andra plan. Leta någon annanstans, säger hon. Det vi söker finns inom oss, menar Josefin. Det vi behöver är att stanna upp och reflektera över våra liv. Ställa frågor som "var är jag" och "vad vill jag"?

J OS E F I N DAHL B E RG

MAMMA TILL : Mio och bebis i magen GÖR : Wellnessinspiratör och författare

LIVSMOTTO : Dream big! FÖLJ : @josefindahlberg.se

– Prestation är väldigt ensamt. Spiritualitet är ett kollektivt fokus. Det är ett mer hoppfullt och kärleksfullt sätt att leva, som gör att vi mår bättre. Insikterna om vad som är viktigt i livet har tagit många år, berättar Josefin. – Det har varit en lång resa. Jag satsade stenhårt efter gymnasiet, läste journalistik, bloggade och fick mitt drömjobb. Jag levde det liv jag drömt om i många år, men märkte att jag inte mådde bra. Jag hade bara kört på och glömt att checka in med mig själv, förklarar hon. Det blev början på ett nytt sökande och en resa mot ett annat liv.

mo t h r

3 1

–Jag kände att jag måste följa mitt eget direktiv. Jag sa upp mig, reste till Indien, blev yogalärare och sökte mig närmare det spirituella. Det har lett mig bit för bit dit jag är idag, berättar hon. Idag ser hon sökandet som en livslång resa och sig själv som en evig student i livet. – Jag har aldrig känt att jag passar in i den roll samhället förväntat sig, men inte vetat hur jag ska gå min egen väg. Nu har jag lärt mig att lita på en större kraft. Manifestera det jag vill ta in i mitt liv. Det är en resa jag vill fortsätta göra resten av mitt liv. Jag älskar att lära mig nytt och utvecklas. I dag är Josefin mamma till dottern Mio och gravid med sitt andra barn, som redan fått namnet Zoe i magen. Och att prioritera sin egen själsliga resa som mamma kan förstås vara en utmaning. "Prestation är väldigt ensamt"

mo t h r

3 4

– Man får ett nytt perspektiv när man får barn. Det blir tydligare vad som är viktigt. Samtidigt är det lätt att tappa bort sig själv. För mig är det superviktigt att få min egen tid i vardagen för att kunna vara närvarande och grundad, säger hon. Att bli mamma har också lärt henne att prioritera annorlunda. – Jag har ingen strävan efter perfektion och min dotter hjälper mig med den närvaron. Med mindre tid blir också tiden mer dyrbar och jag har lärt mig att sortera bort sådant som stjäl energi istället för att ge. Jag känner en större tacksamhet och har insett att jag har bättre tålamod än jag tror. Att få barn är den bästa övningen, när det gäller det, säger hon med ett skratt. "Vi manifesterar det vi tror att vi förtjänar"

Josefins soul care-ritual

På morgonen: Ta några minuter och sät t dig utan telefon. Slut ögonen, ta några djupa andetag och landa i stunden. Rikta fokus från tankarna t i l l känslorna i kroppen Ge dig själv et t l i tet utrymme at t möta di t t inre jag. På kväl len: Gör en tacksamhetsl ista och r ikta din energi mot det du är tacksam över. Mani festera det du vi l l ha mer av i l ivet . Tänk på at t grunden för mani festat ion är at t göra sin soul work. Vi mani festerar det vi tror at t vi fört jänar. Vi måste tro på at t vi fört jänar at t må bra och leva vårt bästa l iv!

mo t h r

3 5

L YCKOMANUA L EN

Snällhets- revolt Är snälla människor lyckligare? Och är det sant att vi själva gynnas när vi gör goda gärningar för andra? I den här delen av vår artikelserie Lyckomanualen tar vi en titt på hur goda handlingar är kopplade till lycka. Och varför vi skulle behöva en rejäl snällhetsrevolution.

Foto: Canva

mothr

RANDOM ACTS OF KINDNESS

En av många forskare som intresserat sig för vår upplevelse av lycka är Dr Laurie Santos, vid Yale University. I sin kurs, The science of well-being, tar hon upp "random acts of kindness" som något som bevisats öka vår lyckokänsla. Psykologiforskaren Lara Aknin lät i ett experiment ett antal människor få en mindre summa pengar, som de antingen fick i uppgift att spendera på sig själva eller att använda för att bjuda någon på en kopp kaffe, eller något annat trevligt. När testgruppen fick ranka sin lyckokänsla före och efter experimentet, hade de i gruppen som bjudit bort sina pengar ökat sitt välmående och sin känsla av glädje markant mer än de som spenderat pengarna på sig själva. Intressant nog gjorde själva summan experiment-deltagarna fick ingen skillnad – lyckoökningen var densamma. Att söka upp och göra goda gärningar, oavsett om det är att skänka en stor summa pengar till välgörenhet eller att hjälpa någon att hitta rätt i stan, gör oss lyckligare, menar forskningen. Kanske dags att bjuda någon på en kopp kaffe?

Foto: Canva

mo t h r

3 7

L YCKOMANUA L EN

SNÄLLHETSHORMON

Dr. Waguih William IsHak, professor i psykiatri vid Ceders-Sinai, har forskat om snällhetens effekter på vårt välmående och konstaterar att goda handlingar är en strategi som leder till mer lycka. En av förklaringarna är att våra hormonnivåer förändras när vi gör något snällt för andra, menar han. Forskningen indikerar att oxytocinet, samma hormon som gör att vi knyter an till våra barn och skapar band till de vi älskar, ökar när vi gör något snällt. Dr. IsHak menar också att studier som gjorts visar att så kallade "random acts of kindness" får kroppen att utsöndra dopamin, hjärnans kemiska sätt att ge oss en känsla av eufori. Fenomenet kallas ibland "helper's high" (hjälparens kick) och får oss att känna oss nöjda och glada och ett sätt för hjärnan att ge oss en belöning när vi gjort något bra. Ett tredje hormon som kan boostas när vi gör något snällt är serotoninet, ett hormon som hjälper oss att balansera vårt humör. En ganska kraftfull cocktail, med andra ord! Vi rekommenderar regelbundna doser av goda handlingar för alla lyckojägare därute!

VAR SNÄLL TILLSAMMANS

När vi gör något snällt för andra, gör vi alltså samtidigt oss själva en tjänst. Det är samma mekanism som gör att det ibland är roligare att ge bort en present än att få en. I forskningen kring "de blå zonerna" – de områden i världen där människorna lever längre och mår bättre högre upp i åldrarna – verkar snällhet vara ett vinnande koncept. Kombinationen goda gärningar, gemenskap och att ha som livssyfte att hjälpa andra är några gemensamma nämnare i alla de områden där människor lever extra länge och väl. Att göra det till en vana att visa omtanke med andra människor och att omge sig med andra som också sätter andra först gör inte bara skillnad för den som får ta emot omtanken, utan också för de som ger den. Snällhet ökar alltså inte bara lyckonivån i livet utan verkar också göra det längre och rikare.

mo t h r

3 8

mothr

GE OCH DU SKA FÅ

Som vi redan sett ökas vårt välmående när vi ger något till någon annan. Men finns det fler fördelar med bjuda en vän på middag eller skänka pengar till välgörenhet? I en forskningsstudie inte helt olik Aknins experiment, lät forskarna personer med högt blodtryck spendera 40 dollar – antingen på sig själva eller till ett välgörande ändamål. Studien visade att de som skänkt pengar till en god sak sänkte sitt blodtryck. Effekten gick till och med att likställa med andra blodtryckssänkande kurer som diet och motion. Enligt Ashley Whillans, doktorand vid University of British Colombia, som varit med och utfört studien, kan det som kallas "pro-socialt spenderande" också fungera för att minska ohälsosam stress och få oss att känna oss mer socialt uppkopplade. Bäst hälsoresultat får man, enligt Whillans, om man själv väljer att hjälpa någon, utan uppmaning från någon annan. Men man måste inte skänka pengar för att få hälsofördelar – det verkar fungera minst lika bra att ge av sin tid. En studie vid University of Pittsburgh visade att äldre människor som arbetade som volontärer ökade sitt välmående markant på ett flertal områden. Deltagarna i studien rapporterade att deras mentala hälsa stärkts och att de kände sig mer nöjda med sina liv.

NJUT AV DET GODA

Att kunna njuta av livet och känna välbehag är starkt förknippat med känslan av att vara lycklig. Och faktum är att snällhet skänker oss njutning. Enligt läkaren Stefan Einhorn, som skrivit boken Konsten att vara snäll, aktiverar goda gärningar hjärnans belöningssystem och gör att vi känner ett lyckorus. Som grädde på moset ökar också goda handlingar chanserna att de vi är snälla mot är snälla tillbaka (och i sin tur också blir lyckligare). Win – win, alltså!

Foto: Canva

mo t h r

3 9

L YCKOMANUA L EN

TRISS I VÄLMÅENDE

Psykologen Kelli Harding, som skrivit boken The Rabbit Effect, menar att vi kan förändra många aspekter av våra liv genom att agera snällt. Både vår hälsa, vår upplevda lycka och vår livslängd förbättras genom det hon kallar "the groundbreaking science of kindness". Hon menar också att det som är så intressant med snällhet är att det ger hälsofördelar åt både den som gör något gott och den som blir bemött med snällhet.

I Konsten att vara snäll argumenterar läkaren och professorn Stefan Einhorn för snällhet som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i våra liv. Boktips!

TRÄNA DIG SNÄLL

Så hur gör man då om man vill bli lite snällare och lyckligare? Man övar, såklart! Här är några tips på hur du kan träna ditt goda hjärta. Ta chansen när den kommer! En helt vanlig dag bjuder på många möjligheter att göra något snällt. Öva dig på att se dem! Säg något vänligt till kassörskan i mataffären, lägg dina mynt i en insamlingsbössa eller bjud en vän på kaffe. Tänk på andra! Öva på att sätta dig in hur människorna runt omkring dig har det. Erbjud din stressade granne barnvakt en kväll, låt en främling som har bråttom gå före dig i toakön och ring till mormor och snicksnacka om något du vet att hon gillar att prata om. Säg något snällt! Att ge en komplimang är förmodligen det enklaste sättet som finns att göra någon glad. Skicka ett sms till någon du uppskattar och skriv det, beröm en kollega som gör ett grymt jobb eller ropa "tack för skjutsen", när du kliver av bussen.

mo t h r

4 0

MAMMATRÄNING & BEBISGYMPA 10 träningstips för nyblivna mammor

Wow! Din fantastiska kropp har klarat av en födsel och innan det, en nio månader lång graviditet. Nu behöver den återhämtning och vila – innan det är dags att sakta men säkert börja aktivera den igen. Hur snabbt du kan börja med det är individuellt och beror på förlossningen och graviditeten och experter menar att man ska räkna med att det tar ett år innan kroppen återhämtat sig helt. Det viktigaste är att känna in vad just din kropp behöver och mår bra av.

Här listar vi tio träningsformer som är skonsamma mot kroppen under det första året med bebis.

ANDNING OCH KNIP Satsa på effektiva andningsövningar i kombination med knipövningar de första veckorna. Det låter kanske inte som det roligaste i världen, men bygger grundstyrka och väcker magmusklerna till liv i lagom takt. PROMENADER Barnvagnspromenader är ett mysigt och bra sätt att börja röra på sig efter förlossningen. Börja lugnt och kort och utöka med längre sträckor eftersom. Undvik löpning i minst tre månader. YOGA Yoga är en träningsform som kan anpassas till din kropp och situation. Testa en variant som passar just dig och det din kropp mår bra av!

1

2

3

4 PILATES

Pilates är en träningsform där kroppens eget motstånd används som vikt. Det finns anpassade former för gravida och nyblivna mammor att prova.

mo t h r

mo t h r

4 2

5 5

5 DANS

Att röra sig till musik gör gott för både kropp och själ! Slå på en favoritlåt och låt kroppen följa med i rytmen. Tänk på att ta det lugnt med hopp innan bäckenbottenmuskulaturen är stark nog.

VATTENGYMPA Att simma och röra sig i vatten kan kännas extra skönt och skonsamt, både under graviditeten och när bebisen är här.

6

BÄCKENBOTTENTRÄNING Förutom knipövningar, finns en mängd olika övningar som stärker bäckenbotten efter graviditet. Klassiska knäböj och rumplyft är bra övningar att testa. MAGTRÄNING Att långsamt och försiktigt stärka upp magmuskulatur efter graviditeten med indragningsövningar och försiktig coreträning är en bra början. Det finns flera appar och träningsprogram som fokuserar på magträning för nyblivna mammor. CYKLING Hopp och löpning rekommenderas inte under den första postpartumtiden, när bäckenbotten ofta är försvagad. Börja hellre med till exempel cykling som konditionsträning när du känner dig redo och vänta med joggning och löpträning tills bäckenbotten är stark nog.

7

8

9

10 STYRKETRÄNING

Hur hårt du kan träna och när du kan börja beror på hur din kropp mår och i vilken form du är och var före graviditeten. Börja med lättare motstånd och se till att bål och bäckenbotten orkar hänga med. Ett tips är att sitta på en stol när du vill testa att börja träna med vikter igen.

mo t h r

4 3

Gymma hemma!

Ett enkelt hemmagym g ö r det l ä ttare att f å till n å gra minuters r ö relse. Satsa p å snygga tr ä nings- detaljer som f å r lov att synas! Yogaset med bolster och block, Yogiraj, 1050 kr Triggerpunktsboll i bambu, Casall, 179 kr. Hantlar i marmor, Royaldesign, 2690 kr.

Yogamatta i kork, Sandqvist, 995 kr. Kettlebells, Sporttema, fr å n 499 kr. Kl ä dd balansboll, Jobout, 1406 kr.

mo t h r

4 4

mothr

Baby BOOM

Ja, ni läste rätt! Jag är rätt så jäkla gravid – och passar på att tacka gudarna för att jag överlevt de femton första veckorna med illamående, kräkningar och galen trötthet från morgon till kväll. Nu ser jag fram emot att börja fungera som ”en vanlig människa” igen. Framförallt ser jag fram emot sommaren då vi fem (jag, man Krister, son Hamilton, hund Bella och katt Sori) blir sex.

CASSANDRA BRUNSTEDT Journalist och matgalen hälsonörd som yogar, bakar och springer maraton. Mamma till Hamilton.

BÄSTA HÄLSOBOKEN

Jag älskar allt som Doctor Diamantis gör och säger (kan vara hans största fan), och har självklart klickat hem nya boken, Nyckeln till din hälsa självläkning med kinesisk medicin . Boken kommer med tydliga verktyg, tips och konkreta övningar som direkt går att börja använda i vardagen. Ett hett tips för dig som vill förstå dig på din kropp och ditt sinne på ett djupare plan.

Slut- redigering

Just nu är jag inne i sista redigeringssvängen och i början av februari ska min debut- roman vara helt… klar!? Vilket känns helt sjukt efter allt jobb. Just nu läser jag manuset högt för mig själv om kvällarna, för att höra så allt flyter och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte redan känner att nervositeten inför boksläppet kommit smygande (den 20 april för den som undrar).

På mitt hemmakontor finns det gott om doftljus, råa kristaller och härliga rökelser. Jag har alltid en yogamatta utrullad bakom skrivbordet och älskar att ta små micropauser under dagen där jag tänder en rökelse, sträcker ut kroppen i ett par yogapositioner och bara andas. Rekommenderas starkt! KONTORSMYS

mo t h r

4 5

POL ARN O . PYRE T annons

UTELIV

SÅ KLÄR DU BARNEN SMART PÅ UTFLYKTEN Soliga vårdagar och slaskregn om vartannat gör vårvintern till en utmaning när man ska välja kläder till barnen. Men frukta inte! Vi har tipsen som gör det lätt och roligt att stanna ute länge.

POL ARN O . PYRE T annons

INGET DÅLIGT VÄDER

Vårvintervädret brukar bjuda på en del utmaningar när det gäller att klä barnen rätt. Och inget förstör en utflykt snabbare än blöta fötter, frusna fingrar eller en alldeles för tjock overall. Lösningen stavas lager på lager och smarta skalkläder som står emot både vind och regn.

Vi har samlat våra bästa mamma-hacks som får uteleken att vara längre – och tiden i hallen att kännas kortare!

TÄNK LAGER!

Lager-på-lager-principen är ett smart sätt att hålla barnen lagom varma och torra under vårvintern. Tänk tre lager!

Tunnast först! Tänk tunt klädlager närmast kroppen, som håller barnet varmt, men som också har god andningsförmåga. Det är viktigt att materialet släpper ut överskottsvärme och fukt, så att barnet hålls varmt men ändå torrt även när det svettas. Plagget ska sitta tätt mot kroppen, utan att vara för tight. Klassiska ullplagg är ett hett tips! Mellanlagret ska vara luftigt och ha god andningsförmåga, som håller kvar värme samtidigt som det släpper ut fukt. Tänk ett eller flera mellanlager, beroende på hur kallt det är och hur aktivt barnet är, gärna med dragkedja så att barnet enkelt kan ta av och på själv. Ullfrotté eller följsam fleece är våra favoriter. Ytterlagret ska hålla värmen och skydda från regn, snö och kyla. Till våren satsar vi på slitstarka skalplagg, som klarar kladdiga lekar och regniga dagar och är lätta och smidiga att röra sig i. Den klassiska skaljackan har räddat många utflykter och skyddar mot tuffa väderlekar - i dubbel bemärkelse. Vind- och vattentät tål den både ösregn, snålblåst och hårt slit. Huva som går lätt att ta av, för säkerhet och flexibilitet, förböjda ärmar som gör det lätt att röra sig och reglerbara ärmslut med kardborreband. Inte konstigt att den är en ständig föräldrafavorit! VIND OCH VATTEN

mo t h r

4 7

POL ARN O . PYRE T annons

HÄNDER OCH FÖTTER

Kalla fingrar och blöta fötter kan förstöra vilken utflykt som helst. Satsa på strumpor som andas och håller värmen, gärna i ull och stövlar som tål både vattenpölar och kalla lekparksdagar. Flexibla gummistövlar med ullfoder eller vattentäta sneakers är vårfavoriter som gör jobbet! Smidiga fingervantar som ger maximal rörelsefrihet för de större barnen och vattentäta skalvantar för de små barnen (gärna med tunna tumvantar under) håller värmen och leklusten på topp hela utflykten. "Kalla fingrar och blöta fötter kan förstöra vilken utflykt som helst"

VARM I VAGNEN

Man vet aldrig vilket väder våren bjuder på och det kan det vara svårt att planera vilka kläder man ska skaffa till de allra minsta, som dessutom inte berättar om de är för kalla eller varma. Ett tips känna bak i nacken på bebisen för att avgöra temperaturen. Är nacken svettig är det dags att ta av något plagg. Är den kall så är det dags för ett extra lager. Känn dig fram till vad just din bebis behöver! Innelager i bomull eller ull, mellanlager för kallare dagar och ytterlager i form av vindfleece eller softshelloverall, tillsammans med en vindsäker hjälmmössa är en bra start.

HALL-HACKS

Nu vet du vad barnen ska ta på sig, men hur man får dem att vilja klä på sig är en annan utmaning. Därför bjuder vi på tre smarta hacks som gör tiden i hallen lite lättare:

1.

Påklädningsbana: Lägg ut kläderna på golvet i den ordning de ska tas på och låt barnen ta sig igenom klädbanan under glada hejarop. Ryggsäckstricket: Lägg jackan på golvet med kragen intill barnets fötter. Låt barnet sticka in armarna i ärmarna och sedan svänga jackan över huvudet. Vips har hen klätt på sig själv. Steg-för-steg-lista: Skriv ut bilder på kläderna i den ordning de ska tas på och sätt upp på väggen, så att barnet själv kan se vad som är nästa plagg.

2.

3.

mo t h r

4 8

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64

mothr.se

Powered by