Mothr nr 3 - Sommar 2021

SOMMAR 2021 NUMMER 3 mothr

numret sommar STORA

MANUA L E N Kan man lära sig att bli lycklig? Lycko DEN SNÅLA VÄGEN Hanna Olvenmark vurmar för det billiga livet med Portionen under tian

YOGA G I RL Rachel Bråthén har hittat hem i de svenska skogarna

INNEHÅLL

06. YOGA GIRL HAR HITTAT HEM

Rache l Bråthén har hi t tat t i l lbaka t i l l s ig s jäl v i de svenska skogarna . Nu funderar hon på at t stanna .

20. LYCKOMANUALEN

Vad är l ycka? Och kan v i påverka hur l yck l iga v i känner oss?

3 barns l igt goda sommar favor i ter at t servera på barnkalaset . 26. BJUD IN TILL TÅRTKALAS

32. MOTHR TESTAR: RUNSTREAK

Fenomenet runst reak har tagi t både inbi tna l öpar fantaster och skept i ska nybör jare med storm.

Vi t ipsar om de bästa böckerna at t packa med s ig i semesterväskan . 36. SOMMARLÄSNING

Oms l ags foto : Denni s Schoneve ld

38. "MAMMOR ÄR MINA HJÄLTAR" Mi chae la Forni om systerskap , mom shaming och den stora bebi sresan .

41 . GRAVID Jess i ca Fre j om dagdrömmar , l i vsnjutning och grav idi tet .

Lät ta och l ediga plagg i mi lda nyanser sät ter tonen för semestergarderoben . 44. MOTHR MODE

Foto: Lisa Höök

Vi t räf far di et i sten Hanna Ol venmark för et t samtal om snålhet , nyt t ig mat och et t enk lare l i v . 47 . DEN SNÅLA VÄGEN Mothr pratar moderskap och kroppsglädj e med F ia Anderberg 54. MÅNADENS MOTHR

Läst ips för de al l ra minsta 56. LÄGGDAGS

mothr

Mothr / Stockholm mothr.se redaktion@mothr.se © 2021

F R Å N

moder skeppet

Nyckeln till lyckan...

N ä r det handlar om de riktigt bra sakerna i livet, f å r vi ofta h ö ra att vi m å ste finna dem. Vi f ö rs ö ker hitta gl ä djen i tillvaron. Finna lyckan. Vi ä r p å jakt efter mening. Vill hitta r ä tt i livet. Hem. Oss sj ä lva. V å rt syfte. K ä rleken... Som om allt det d ä r som egentligen ä r viktigt f ö r oss hela tiden ligger g ö mt n å gonstans utanf ö r oss sj ä lva. Runt n ä sta h ö rn. Bakom n ä sta å stadkommande. Ouppn å eligt. Som om bra saker kr ä ver att vi letar efter dem. Och att vi har tur om vi r å kar snubbla p å dem.

Den senaste tiden har vi funderat ö ver och pratat mycket om d ä r med att finna lyckan. Kan man det? Ä r lyckan n å got man kan leta efter och hitta? Eller ä r den en f ö rm å ga vi alla har inom oss, som g å r att tr ä na upp, ge n ä ring och l ä ra sig att k ä nna? I det h ä r sommarnumret av Mothr ger vi oss ut p å en ny resa. I v å r nya artikelserie Lyckomanualen, tar vi avstamp i jakten p å lyckan och unders ö ker vad forskningen s ä ger om m ö jligheten att f ö r ä ndra v å rt eget m å ende. Allt f ö r att ta reda p å om det faktiskt g å r att finna lyckan .

Vi tr ä ffar hela v ä rldens yogadrottning, Rachel "Yoga girl" Br å th é n, och pratar om heml ä ngtan och att hitta tillbaka till sig sj ä lv. Och funderar ö ver om sn å lhet egentligen ä r n å got fint, tillsammans med Hanna Olvenmark, som driver bloggen "Portionen under tian". Cassie testar ett nytt s ä tt att springa och Tea bakar barnkalast å rtor. Och s å inspireras vi lite extra av en mamma som sprider b å de gl ä dje och kropps- k ä rlek omkring sig. G ö r det du ocks å !

Tea & Cassie

mothr V Ä L J ER

Nu l ä ngtar vi efter lugna stranddagar utan n å got annat p å schemat ä n vila. H ö gst upp p å ö nskelistan i sommar ä r fina och roliga badleksaker och vi f å r inte nog av alla vackra badringar som dyker upp just nu. De h ä r vackra ringarna hittas hos Garbo&friends. Ringar p å Vattnet

Bara Ben Linneshortsen ä r semester- garderobens favorit. &Other Stories modell med h ö g midja och avslappnad look kostar 590 kronor.

Bygga Slott

Vi Ä lskar

Sommarens sandskott kr ä ver fina strandleksaker. Det h ä r puderrosa setet tar vi g ä rna med oss i badv ä skan inf ö r alla h ä rliga sommarlovsdagar i vattenbrynet. 405 kr kostar det och finns hos danska Konges sl ö jd.

...de tidl ö sa linneplaggen fr å n Kristin Lagerqvists dr ö mska

kl ä dkollektion. Skjortor, shorts och kl ä nningar att leva i hela sommaren finns hos KLco.

mo t h r

0 5

YOGA GIRL har

HITTAT HEM Rachel Bråthén har hittat tillbaka till sig själv i de svenska skogarna. Nu funderar hon på att stanna. Foto: Dennis Schoneveld

fter tio år på Aruba i Karibien har hela världens yogadrottning landat på svensk mark. Resan ti l lbaka har väckt känslor hon inte riktigt varit beredd på. Nu funderar hon på om det faktiskt är här – i de svenska skogarna – som hon hör hemma. E

D

et har varit en turbulent vår för Rachel Bråthén – för sina två mi l joner föl jare på instagram mer

plats, på fler sätt än bara när det gäl ler vädret. Det har nog varit mycket i mitt förflutna som stått i vägen, funderar hon. örändringen har gjort henne gott, men även bjudit på en del omstäl lning – kanske främst när det gäl ler vädret. –Min dotter har aldrig upplevt annat än solsken varje dag, förutom då hon var l iten bebis, så det har faktiskt varit rol igt att få klä på oss galonbyxor och gummi- stövlar. Det har varit väldigt mysigt att få uppleva den svenska naturen, som känns som en annan värld jämfört med det vi vanl igtvis ser i Karibien. Jag tror aldrig jag har njutit av Sverige så mycket som jag gör just nu, säger hon. F

känd som Yoga girl . En längre tid av oförklarl iga sjukdomssymptom kulminerade i att Rachel och hennes man Dennis upptäckte giftigt mögel i sitt drömhus på Aruba. Nästan al lt fick slängas, huset total- saneras och Rachel och hennes fami l j tog sin ti l lflykt ti l l Sverige. Att de hamnade här tror hon var meningen. –Att vi hamnade på en sådan fin plats här i Sverige just när l ivet kändes som mest omöj l igt på Aruba var nog ingen slump, speciel lt då jag gått och haft Sverige i tankarna ett bra tag. Jag har under långa år känt att Sverige varit en sådan kal l

MAMMA TILL : Lea Luna GÖR : Yogalärare, författare, entreprenör LIVSMOTTO : Led med hjärtat. Lita på kroppen. Lyssna på naturen. FÖLJ : @yoga_girl & yogagirl.com RACHE L BRÅ THÉ N

T

rots att Rachel på många sätt känner att hon hittat hem sedan hon och Lea – och senare även Dennis –

landat i det l i l la torpet några mi l från Stockholm är hon inte riktigt redo att börja kal la Sverige för hemma. Men tanken på ett l iv här har börjat väckas och bl ir svårare och svårare att ignorera. – Hem har varit Aruba i över elva år, men just nu leker vi med tanken att stanna här, el ler möj l igtvis flytta. Jag har haft Sverige i tankarna ganska länge och när vi i början av året upptäckte giftigt mögel i vårt hem, bestämde jag mig för att hitta ett l itet torp någonstans i Sverige där vi kunde slappna av och gå i vi la ett tag efter världens

stressigaste tid. Det slutade med att vi hittade ett l itet paradis ungefär en timme från Stockholm. Ett l itet hus mitt i skogen vid Mälaren. Vi kom hit i apri l och som det känns nu skul le jag gärna stanna längre än planerat, förklarar hon. tt ha återfunnit sin kärlek ti l l Sverige är något Rachel känner stor tacksamhet över. Och drömmen om ett l iv närmre naturen har vuxit under våren och sommaren. A

mo t h r

0 9

"Framgång för mig är ett lugnt liv där jag kan vara en så närvarande mamma som möjligt"

E

–Ett dröml iv vore att få leva just såhär. I naturen, gärna vid vattnet, med skogen som bakgård. Jag skul le vi l ja odla al la grönsaker som går att odla, spendera mina dagar i trädgården och leva i och med naturen varje dag. Jag ful lkoml igt älskar kal lt vatten, så att få ha ett hus nära en sjö el ler vid havet där man kan ta ett dopp året om vore en dröm, säger hon. –Men det är mycket som ska fungera och organiseras för att den drömmen ska bl i verkl ighet. Kanske bl ir det så att vi flyttar hit i år, kanske bl ir det en långtidsdröm som tar tid att real isera. Vi får se. Jag är väldigt tacksam att få uppleva sommaren här just detta och och att ha funnit min kärlek för Sverige igen, fortsätter hon.

nsl igheten och närheten ti l l naturen ti l ltalar henne och hon beskriver sig själv som en privat person, trots att

hon är känd i hela världen. Livet som Yoga girl och rol len som förebi ld för mi l jontals människor inom wel lness och yoga har hon levt i nästan hela sitt vuxna l iv. –Det är ett stort privi legium att ha så många människor som tycker det är kul att yoga med mig, onl ine och i klasser och på retreats. Jag är egentl igen en väldigt privat person och har tampats en del med att vara så sedd. Jag har haft stunder då jag känt mig väldigt uttittad utan att jag känt att jag bl ivit sedd på riktigt, säger hon.

1 3

mo t h r

-Sociala medier är ju så, det är svårt ibland att landa på en plats ti l lsammans, där vi al la kan vara mänskl iga och sårbara ihop. Just nu känner jag bara tacksamhet för att vara där jag är. "Den riktiga yogan sker inte på instagram"

S

edan Rachel blev Yoga girl med hela världen har mycket förändras och hon känner en oro för vart

yogatrenden har lett. –Yogavärlden ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde när jag först blev yogalärare. Sociala medier har helt förändrat den, på gott och ont. Samtidigt som det är väldigt kul att yogan är så ti l lgängl ig för så många så oroar jag mig för att essensen av yogan tappas. Att många uppfattar yoga som att man stretchar el ler får en workout, när det faktiskt är en hel l ivsfi losofi . Mycket av det arbete jag gör idag med mina studenter handlar om att lyfta yogans indiska rötter och att utbi lda om saker som kulturel l appropiering, glamorisering och steri l isering så att sociala medier inte skadar yogans tradition och kultur, förklarar hon.

S

jälv har hon förändrats i en annan riktning, menar hon. Sin egen. –Jag känner inte någon press att jag

måste vara på ett speciel lt sätt, el ler passa in i yogavärlden, som den ser ut idag. Den riktiga yogan sker inte på

1 4

mo t h r

N

instagram, utan inom mig och inom oss al la. Mitt syfte med att dela yogan har al ltid varit att dela verktyg för heal ing så att vi kan skapa en bättre värld för människor som inte har samma privi legier. Det syftet känner jag mig l ika rotad i idag som för tio år sedan. är dottern Lea Luna föddes förändrades Rachel på djupet. Och kanske är det just moderskapet som fört henne i den riktning hon gått de senaste åren. –Hela världen vändes upp och ner, men samtidigt kändes det som att l ivet hade varit upp och ner innan Lea föddes och när hon gjorde det blev al lt i sin ordning igen. Saker som jag tyckte var så essentiel la, som kändes så l ivsviktiga innan jag blev mamma, tappade helt sin betydelse, berättar hon. N

u är det det l i l la som räknas. Det vardagl iga. Och Rachel värnar om att Lea ska få växa upp på ett sätt

som är så nära naturen som möj l igt. –Mål som jag hade innan med min karriär och framgång föl l bort på många sätt när hon föddes. Framgång för mig är ett lugnt l iv där jag kan vara en så närvarande mamma som möj l igt. Jag gör mitt bästa för att vara en mamma som ser henne precis som hon är och fokuserar mycket på att ti l låta henne att ha stora känslor där hon får känna sig sedd och älskad vad som än pågår. –I vår fami l j får man vara arg, ledsen, rädd, oresonl ig, hyperaktiv, tjatig. Al la känslor är okej , men inte al la beteenden, så klart! Att vara en mamma som känslo- mässigt kan hål la space för det som vi

1 5

mo t h r

"Vi måste ta hand om vår jord för att kunna ta hand om våra barn"

bl ivit betingade att tro är ”dål iga känslor” är väldigt viktigt för mig, eftersom det var något jag saknade när jag var l iten.

R

achel ser moderskapet som ett större ansvar än att ta hand om sitt eget barn. På många sätt är vi al la

mödrar och fäder menar hon. –Jag ser ett stort samband mel lan hur vi tar hand om våra barn och hur vi tar hand om vår jord. Är vi närvarande och känner oss trygga där vi är så bl ir det fysiskt märkbart hur de två egentl igen är en och samma. Vi måste ta hand om vår jord för att kunna ta hand om våra barn. Och vi måste ta hand om våra barn för att kunna ta hand om jorden, förklarar hon. –Jag ser koppl ingen ti l l Moder jord så tydl igt i min dotter. Sådant som jag behövt bl i påmind om som vuxen kommer helt naturl igt ti l l henne. Hon förstår att naturen är något vi värnar om och lär mig så mycket varje dag.

1 8

mo t h r

mothr

Värmevåg

Det ser ut att bli en precis lika varm sommar som förra året och jag är en person som verkligen måste påminna mig själv om att dricka ordentligt för att inte helt glömma bort det. När dagarna blir riktigt heta gör jag en hemmagjord vätske- ersättning som faktiskt är riktigt god! Rör ihop en liter vatten, sex teskedar socker och en halv tesked salt. Smaksätt med limeskivor och citronmeliss och testa själv!

THERÉSIA FRANKLIN Journalist, författare,

TÅRTTIDER

Så här års finns det nästan ingen hejd på hur mycket jordgubbstårta min familj kan konsumera. Jag har tagit för vana att baka ett stort antal tårtbottnar och frysa in dem färdigskurna i lager. Då tinar de fort och det blir galet enkelt att fylla dem med grädde och färska bär för världens snabbaste och lyxigaste sommafika...

matnörd, naturromantiker och mamma till Otto och Ruben.

Nytt rum

BUN HEAD

Vi spenderar alla kvällar i trädgården nu, från att barnen kommer hem, tills de går och lägger sig. Det är det mest magiska jag vet, att få ha ett extra vardagsrum utomhus och en plats i naturen att andas på varje dag. Låt det vara riktigt länge!

Jag kan bli så sjukt avundssjuk på mammor med utsläppt hårsvall som inte verkar fastna i cykelhjälmar och dragkedjor eller tovas ihop av kladdiga barnfingrar och spilld yoghurt. Mitt eget hår lever sitt liv i slarvig mamma- knut (innan jag blev mamma levde det i en lite mindre slarvig balettknut) och har accepterat sitt öde. Tur att det finns fina hårband, som detta, med rosett, från Ellos.

1 9

mo t h r

L YCKOMANUA L EN

Att lära sig lycka Vad är lycka? Och kan vi påverka hur lyckliga vi känner oss? I vår nya artikelserie "Lyckomanualen" undersöker vi vad forskningen säger om möjligheten att förändra vårt eget mående – och om det på riktigt går att finna lyckan.

mothr

Vad innebär det att vara lycklig? Kan man ens vara det nuförtiden? Och om man inte är det – går det att bli det? I en tid då valen blir fler, stressen ökar och känslan av att det som verkligen betyder något i livet inte får plats, har vi börjat fundera allt mer över de frågorna. I den här artikelserien – som vi valt att kalla Lyckomanualen – kommer vi att titta närmre på den forskning som finns om lycka och vad vetenskapen säger om vägen dit. Vi kommer också att tipsa om praktiska övningar, tankesätt och vanor baserade på forskarnas rön. I den första delen av Lyckomanualen tar vi rygg på doktor Laurie Santos, som gjort lyckoforskningen till en global rörelse, och satt miljoner människor i skolbänken på väg mot ett lyckligare liv.

L YCKOMANUA L EN

LYCKO- VETENSKAPEN

The science of well-being, vetenskapen om välmåendet, heter en universitetskurs i psykologi vid Yale University. Den handlar om något – i universitetssammanhang – så ovanligt som lycka. Eller snarare hur man finner den. När doktor Laurie Santos undervisade den första kullen elever i ämnet fick föreläsningssalen bytas till en aula. Intresset blev enormt och nästan var fjärde elev på det anrika universitetet ville gå den. Idén bakom Santos undervisning och forskning var att kartlägga forskningsfältet kring mänsklig lycka. Och att hitta sätt att påverka den. Numera är kursen tillgänglig online i hela världen och flera miljoner människor har gått den. Vi ville givetvis ta reda på varför. Och veta mer om hur vi kan bli lyckligare – med hjälp av vetenskapligt belagda metoder.

Foto: Canva

mo t h r

2 2

mothr

TÄNK MINDRE – GÖR MER

Precis som vi behöver träna kroppens muskler för att de ska bli starkare, är ett lyckligare sinnelag något som faktiskt går att öva sig fram till. Visst är vi mer eller mindre lagda åt det lyckliga hållet rent genetiskt, men forskning har visat att en betydande del av vår nöjdhet med livet går att träna upp. Och precis som med allt lärande är repetition grunden till framgång. I Santos utbildningsmaterial ingår praktiska hemläxor som studenterna åläggs att göra under hela kursens gång. Det är de övningarna – och inte själva kunskapen under föreläsningarna – som är själva kärnan i utbildningen. Kursdeltagarna får i uppgift att praktisera "savoring" varje dag, att sammanfatta fem saker i sina liv som de känner tacksamhet över varje kväll och att göra goda gärningar på regelbunden basis. Meditation, sömn och motion är andra vanor som studenterna får börja prioritera i sin vardag och att söka upp minst en social kontakt varje dag – oavsett om det är att ringa en vän eller att småsnacka med en främling vid busshållplatsen är en annan övning som ingår i kursen. Alla dessa vanor har mätbar och bevisad effekt på lyckonivån, menar Santos. På nästa sida hittar du några hemläxor att börja öva på redan nu. TRÄNA UPP LYCKOMUSKELN Först av allt: Det räcker inte att veta vad som gör oss lyckliga, vi måste aktivt ändra våra vanor. Enligt Laurie Santos är en av hjärnans många fallgropar att vi tror att vi vet vad som kommer få oss att känna mer lycka, men att den i själva verket nästan alltid har fel. Samma sak gäller för vad vi tror kommer att göra oss olyckliga. Våra hjärnor har ofta redan bestämt att vissa livshändelser kommer att göra oss betydligt mer olyckliga. Men i verkligheten stämmer inte kalkyleringarna. Vi blir inte alls så lyckliga som vi trott av att få det vi önskat oss, men heller inte lika olyckliga som vi förutspått om något negativt händer. Slutsatsen blir att vi måste kringgå hjärnans besserwisser- mentalitet och istället göra helt andra val. Lättare sagt än gjort. Men med vetskapen om att vår hjärna inte alltid vet vad som är bäst för oss kan vi öva oss på att låta den åka i baksätet en stund, istället för att helt styra vår resa genom livet. Det är alltså inte tanken som räknas.

Foto: Canva

mo t h r

2 3

L YCKOMANUA L EN

CARPE DIEM

Sedan Robin Williams stod i katedern och ropade de bevingade orden till sina elever i filmklassikern "Döda poeters sällskap" har uttrycket gått från inspirerande livsdevis till uttjatat motiv på allt ifrån kylskåpsmagneter till sovrummsväggar. Men att fånga dagen (och suga märgen ur livet), som Williams karaktär så ikoniskt sammanfattar det latinska ordspråket, är ett vinnande koncept för alla som vill känna mer lycka i livet. Enligt doktor Santos är "savoring" - att aktivt njuta av fina stunder - en övning som leder till större uppskattning av livet, mer närvaro i stunden och en ökad lyckokänsla. Hon uppmanar sina elever att varje dag hitta minst en sak att njuta fullt ut av och spara i minnet. Det kan vara en god kopp kaffe som du tar in med alla sinnen, en fin skogspromenad eller en stund tillsammans med någon som gör dig glad. Värt att prova, eller hur?

KARMA

What goes around, comes around, är ett klassiskt amerikanskt ordspråk, som finns i otaliga varianter i nästan alla kulturer. Enkelt förklarat betyder det att det du gör mot andra kommer tillbaka till dig själv. Och att vara snäll mot andra och göra goda gärningar är något som ökar vår lyckonivå, visar forskningen. I ett experiment gav man ett antal människor en mindre summa pengar, som de antingen fick i uppgift att spendera på sig själva eller att använda för att bjuda någon på en kopp kaffe, eller något annat trevligt. När testgruppen fick ranka sin lyckokänsla före och efter experimentet, hade de i gruppen som bjudit bort sina pengar ökat sitt välmående och sin känsla av glädje markant. Genom att regelbundet och aktivt söka upp och göra goda gärningar – oavsett om det är att ringa en ensam morfar eller att hjälpa en turist att hitta rätt i stan – blir vi bevisbart lyckligare. Börja testa redan idag!

Foto: Canva

mo t h r

2 4

mothr

Våra barn får tidigt lära sig att säga tack. De påminns ständigt av oss vuxna om att tacka för maten, födelsedagspresenterna eller glassen i kiosken. Det är en påminnelse som vi skulle kunna ge oss själva lite oftare också. Forskningen visar nämligen att vi kan öka vår generella lyckokänsla genom att varje dag ta en stund och fundera över (och gärna skriva ner) fem saker som vi är tacksamma för i livet. VAD SÄGER MAN?

SOCIAL SKILLS

Vi blir lyckligare tillsammans med andra. Dr Laurie Santos menar att vi, genom att öva oss på att ta kontakt med andra människor, både på ett djupare och ett ytligare plan, kan öka vår grundläggande lyckokänsla i livet ordentligt. Santos ger därför sina studenter i läxa att knyta minst en ny social kontakt varje dag. Det kan vara att hälsa på busschauffören, prata lite extra med en granne, ringa en kompis eller sätta sig själv i ett nytt sammanhang, där man träffar nya människor.

THE HAPPINESS LAB

Podtips!

Laurie Santos podcast "The Happiness Lab" sammanfattar hennes forskning på ett lättsamt och intressant sätt. En trevlig följeslagare att ha i lurarna på promenaden!

Laurie Santos

A Silver Lining...

- 2:45

12:05

Minst en gång i veckan får eleverna också som uppgift att nära lite djupare relationer. Att ta en fika med en vän, ett längre telefonsamtal med någon man inte hör av sig till så ofta eller att helt enkelt lägga ifrån sig telefonen och umgås med någon i sin familj. Visst låter det ganska trevligt? Det tycker vi också!

mo t h r

2 5

Bjud in till tårtkalas i grönskan!

3 BARNSLIGT GODA

SOMMARFAVORITER

Foto: Canva

Barnkalas, trädgårdsfika och l juvl iga sommarstunder i det gröna. I år vi l l vi fira semestern med fruktiga tårtor i skuggan. Finns det något somrigare än gråddtårta med färska bär och jordgubbar under parasol let? Här t ipsar vi om tre barnsl igt goda sommartårtor för både stora och små. . . MELONTÅRTA En frukt ig favori t med naturl ig sötma från saft ig vattenmelon.

Ingredienser

1 vattenmelon 3 dl vispad grädde val fria färska bär

Gör så här: Skär av toppen och botten av vattenmelonen så att den får en stadig botten och en platt yta att dekorera. Skär bort skalet runtom så att melonen bl ir cyl inderformad. Vispa grädden och bred ett jämnt lager runt och över melontårtan. Dekorera val froa bär och eventuel l t l i te ci tronmel iss el ler mynta.

mo t h r

2 7

GLUTENFRI KLASSIKER Att baka glutenfri tt är ett enkel t sätt att få f ler att känna sig välkomna på kalaset . Satsa på en enkel sockerkaka och dekorera med vispad kokosgrädde och massor av bär!

Ingredienser

2 ägg 2 dl strösocker 2 tsk vani l jpulver 1 1⁄2 dl mandelmjöl

1 dl potat ismjöl 2 tsk bakpulver 1 dl kokande vatten kokosgrädde och färska bär t i l l dekorat ion

Gör så här: Vispa ägg, socker och vani l jpulver t i l l en luft ig och l jus smet . Blanda mandelmjöl , potat ismjöl och bakpulver och sikta ner mjöl - blandningen i smeten under omrörning. Rör sist ner det kokheta vattnet . Klä en avlång form med bakplåts- papper, häl l ner smeten i den och grädda i ungefär 30 minuter i nedre delen av ugnen. Låt svalna och dekorera kakan med vispad grädde och färska bär. "En glutenfri tårta får fler att känna sig välkomna på kalaset"

Foto: Canva

mo t h r

2 8

"Gör som Pippi och servera en gigantisk pannkakstårta på kalaset"

Foto: Unsplash

1 fpr kokta vi ta bönor (380 g) 3 dl vetemjöl 1 tsk sal t 6 dl val fri mjölk 3 msk smör (smäl t) 3 ägg vispad grädde, syl t och bär t i l l dekorat ion gigant isk pannkakstårta på kalaset . Garanterad succé! Vi l l du så smyger du in l i te extra nytt igheter i pannkakorna och gör barnen både mätta och glada. PANNKAKSTÅRTA Gör som Pippi och servera en Ingredienser Gör så här: Sköl j bönorna noga och mixa dem slätt . Ti l lsätt övriga ingredienser och mixa t i l l en slät och f luff ig pannkakssmet . Grädda i smörad stekpanna t i l l tunna pannkakor och låt svalna. Varva pannkakor, vispad grädde och syl t t i l l en tårta och dekorera med rikl igt med färska bär.

Kalastips!

Kalas ska vara kul – köp hel lre en färdig kaka än att stressa i köket och missa festen! Låt gästerna vara med och dekorera tårtan – el ler ha knytkalas där al la tar med sig något gott . Skippa presenterna och ordna ett leksaks- byte istäl let – mindre köpstress och mer återbruk!

mo t h r

3 0

Girlang " murgröna " , Myperfectday, 119 kr. Gunga, Jollyroom, 649 kr. Dagbädd i rotting, Soffadirekt, 5795 kr. Dyna, Indiska, 149 kr. Dags att flytta ut!

Kudde, Svenskt tenn, 1300 kr. Kruka, Royal design,, 999 kr.

mo t h r

3 1

T ES TAR mothr

SÄNK KRAVEN OCH SPRING MER R U N S T R E A K

Vare sig du siktar på en veckas, månad eller never ending runstreak så är reglerna enkla. Du ska springa minst en engelsk mile om dagen, vilket motsvarar ca 1,6 kilometer. Det finns ingen gräns uppåt, men missar du en dag, så är din runstreak avslutad tills nästa gång du springer och har chansen att starta en ny. F enomenet runstreak har tagit både inbitna löparfantaster och skeptiska nybörjare med storm. Mothrs Cassandra Brunstedt har testat det populära träningskonceptet och sprungit varje dag under en månad. – Oavsett hur osugen jag var innan var känslan efteråt alltid lika magisk. Cassandra var på jakt efter en lustfylld utmaning, med målet att skapa kontinuitet i löpträningen efter förlossningen, när hon kom över runstreak-utmaningen som går av stapeln i maj varje år. Tid och prestation var inget hon alls fokuserade på under månaden. – Jag lämnade pulsklockan hemma och hade ingen som helst tanke på tempot när jag sprang, utan var bara nöjd att jag tog mig ut varje dag. För det tog emot rejält att snöra skorna vissa dagar när regnet hällde ner, men känslan efteråt var alltid lika magisk, säger hon. I början upplevde hon en viss stress i att försöka hitta luckor att klämma in löppassen på varje dag, men ju fler dagar som passerade, desto enklare blev det. – Jag lyckades lura hjärnan ganska snabbt att passen var en del av mina dagliga rutiner. Lika naturligt som att äta frukost och borsta tänderna typ. Och det funkade!

mo t h r

3 3

Även om resultaten inte var vad Cassandra strävade efter när hon påbörjade sin runstreak, så kom de på köpet. Men inte i form av personbästa, sänkta pulsslag eller andra former av mätbara träningsresultat. – Jag kunde lämna huset stressad, ledsen, frustrerad och till och med arg vissa dagar för att komma tillbaka hem efter tjugo minuter som en helt annan person. Jag vet inte om det berodde på den friska skogsluften eller den fysiska aktiviteten i sig, men jag återvände alltid hem med bättre humör än innan.” Trots den positiva erfarenheten är runstreak inget Cassandra kommer fortsätta med i sommar. – Jag älskar tanken på att aktivera kroppen varje dag, men jag gillar variation så i sommar blir det yoga på bryggan och tabata i gräset. "KÄNSLAN EFTERÅT VAR ALLTID LIKA MAGISK"

TIPS FÖR DIG SOM VILL TESTA RUNSTREAK

Gå inte från att inte löpträna alls till att köra en runstreak, då kan belastningen på kroppen bli för stor. Kom ihåg att återhämtning är viktigt under en runstreak, även fast du springer varje dag. Vissa dagar bör du därför endast springa 1,6 km i ett lugnt tempo för att låta kroppen komma ner i varv. Komplettera gärna löpningen med styrketräning.

Den som sprungit minst 365 dagar i sträck kan ansöka om att bli listad i den svenska listan hos Streak Runners International.

mothr

Ge lyckan vidare!

Varje sommar hittar jag ett gäng fyrklöver och har sedan barnsben gått på fyrklöverjakt med mamma. Trots det brukar jag säga att det inte går att leta upp en fyrklöver. Det är den som hittar dig! I helgen fann jag den största på länge, som just nu pressas i en bok för att snart få en ny ägare. För är det något jag lärt mig om lycka, så är det att du måste ge den vidare för att själv få ta del av den.

CASSANDRA BRUNSTEDT

Ja, det är faktiskt något jag börjat med sedan några veckor tillbaka och det har varit en riktig gamechanger. Jag planerar alltså in tid för att sitta ner någonstans i naturen och bara andas. Dra sådana där djupa andetag ända ner i lungorna och låta luften färdas som en böljande våg genom kroppen. Jag kan gå från hyper- stressad till lugn på några minuter, påfylld med energi för att ta mig an vilken krävande uppgift som helst. TID ATT ANDAS

Journalist och matgalen hälsonörd som yogar, bakar och springer maraton. Mamma till Hamilton.

Oaser

Jag älskar att skapa små, mysiga platser i träd- gården. Nu senast köpte jag ett gäng möbler på Blocket som jag ställde upp under äppelträden, där vi aldrig tidigare hängt, efter tio år i huset. Nu är vi där var och varannan dag och busar med Hamilton i skuggan samtidigt som vi avnjuter en eftermiddagskaffe.

Äntligen har det kommit en podd om modern spiritualitet och jag längtar till varje måndag då ett nytt avsnitt släpps. Är du som jag intresserad av allt universum har att erbjuda (vissa saker som inte riktigt går att förklara) så tycker jag definitivt att du ska unna dig en mysig sommarpromenad med Holycrap i öronen. MAGISK PODD

mo t h r

3 5

ÅTTA BÖCKER ATT PACKA MED I SEMESTERVÄSKAN Finns det något som ger mer semesterkänsla än att lägga sig i hängmattan och plocka fram en favoritbok som får ta tid att läsa? I år packar vi sommarväskan full av livspepp och goda råd i form av böcker som manar till eftertanke, vila och nya idéer. Här är åtta favoriter att njuta av på semestern.

1

3

SOUL WORK I boken delar Josefin Dahlberg med sig av sin personliga resa till ett bättre mående. Läsaren får också nycklar till att börja lyssna inåt och komma sig själv närmare. Boken innehåller en mängd olika handfasta tips verktyg för att kunna landa inåt och lära känna sig själv på djupet.

JAG KAN HA FEL Björn Natthiko Lindeblad lämnar en karriär som ekonom för att bli buddhistisk skogsmunk. När han efter sjutton års klosterliv återvänder till Sverige är han vilsen, utan jobb eller pengar och kraschar rakt in i en depression. I "Jag kan ha fel" berättar han om hur han hittar en väg framåt och delger sina lärdomar från livet som munk.

2

4 BOOSTA DIG SJÄLV En bok som du själv är med och fyller i. Boken är till för att hjälpa dig att plocka fram något som redan finns inom dig – en grundläggande trygghet, styrka och självkänsla. Genom att fylla i den här boken och göra små förändringar i din vardag kan du att att utmana dina inre föreställningar och hitta din väg.

ATT VARA STILLA NÄR ALLT SKYNDAR Genom tre teman, Vardagen, Naturen och Meditationen, resonerar yogaprofilen Magnus Fridh i den här boken över platser att kunna uppleva stillhet och återhämtning på i en värld som rusar på allt snabbare.

7

10 TIPS: MÅ BÄTTRE OCH LEV 10 ÅR LÄNGRE I boken ger läkaren Bertil Marklund tio konkreta tips på livsstilsförändringar som får dig att både må bättre och känna dig yngre. Dessutom kan de leda till att du slipper ett antal sjukdomar och skjuter upp det biologiska åldrandet, menar författaren.

5 FÖRUNDRANSEFFEKTEN Förundran är att se storheten och det ofattbara i det som omger dig. Förundran kan ge dig gåshud och välbehag, men också minska oro och stress, göra dig mer generös och engagerad och kanske till och med dämpa inflammationer. Sara Hammarkrantz och Katrin Sandberg har skrivit en bok om den forskning som idag sker på området.

6

8 LYCKLIG ÄNDA IN I SJÄLEN Boken bygger på författaren Lisa Hallins egna

HÄLSA PÅ RECEPT I den här boken presenterar läkarna Anders Hansen och Carl Johan Sundberg allt du behöver veta om den senaste vetenskapen kring träning och hälsa. Genom att röra på dig kan du både förebygga, behandla och i vissa fall bota sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdom, cancer och depression. Men det slutar inte där, din träning kommer också att ge dig mer energi, förbättra din sömn, göra dig mer koncentrerad, stärka ditt minne och immunförsvar.

erfarenheter. Hon var i flera år sängliggande med svåra smärtor, när hon till slut hittade en behandling utomlands och blev bättre - för att ett år senare drabbas av bröstcancer. Efter cellgiftsbehandling, strålning och operationer stod hon på andra sidan; skallig, utan bröst och med över en halvmeter ärr på kroppen. Men också lycklig.

mo t h r

3 7

Inf luencer, entreprenör och författare. Michaela Forni har släppt sin sjätte bok om sin egen gravidresa och si tt l iv som mamma t i l l Dante.

Foto: Lisa Höök.

tt stilsäkert hem, magiska Författaren och influencern Michaela Forni om systerskapet , det perfekta livet och den stora bebisresan . E "Mammor är mina hjältar"

– Jag njuter av livet på ett sätt jag inte visste att man kunde. Dante är så rolig och härlig. Vi gör mycket familjegrejer på helgerna, letar efter myror i parken efter förskolan, pratar non-stop och myser i soffan framför Pippi på kvällen. Ett helt perfekt liv om du frågar mig, säger hon. Hennes syn på moderskapet förändrades rejält när hon blev mamma. – Det är så otroligt mycket jobbigare än vad jag förstod. Både i förändringarna man gör i sitt liv och i all oro man känner. Jag trodde jag var beredd, men det var jag verkligen inte. När jag tänker

på att jag ska vara orolig för Dante i ett helt liv bryter jag ihop, säger hon och skrattar. "När jag tänker på att jag ska vara orolig för Dante i ett helt liv bryter jag ihop" Men mest har synen förändrats till det bättre, menar hon. – Mammor är riktiga hjältar och min respekt för alla mammor är enorm.

outfits, härliga fester och middagar. Michaela Forni är influencern vars livsstil inspirerar flera tusentals följare varje dag. Med sin bok – Jag är inte perfekt, tyvärr – gjorde hon upp med myten om sig själv och berättade om oro, ångest och att våga visa det som finns bakom den fina fasaden. Idag är hon mamma till Dante, snart två år, och trots att livet vänts upp och ner på många sätt sedan hennes son föddes beskriver hon det som just – perfekt.

mo t h r

3 8

Att bli mamma inför en stor skara följare har varit både tufft och stärkande, menar Michaela. – Det roliga har varit att jag verkligen kunnat känna mycket av det där systerskapet, som är så viktigt för mig. När jag i perioder hade det tufft med bebisens sömn eller magproblem så kunde andra mammor skriva att dom kände igen sig och då kände jag mig mindre ensam, berättar hon. – För det mesta är det fördelar att vara mamma med en stor kanal, för jag får mycket support och kloka tankar riktade åt mitt håll. Nackdelarna är pekpinnarna som man inte har bett om.

Det var mer systerskap och färre pekpinnar hon ville åt när hon skrev sin senaste bok My Baby Book – Det är en ofiltrerad bok om min resa från längtan efter bebis till plusset på stickan, förlossningen och första tiden som mamma. Den är bjussig, skämtsam men också fylld av de där jobbiga grejerna

man annars aldrig får läsa om.

Michaelas senaste projekt är gravid- och bebisappen Baby Journey – en idé som föddes när hon själv var gravid. – Jag ville skapa en estetiskt vacker app som fyller alla funktioner, som jag tycker om i de apparna jag använde som gravid, men som också gick att använda efter att bebisen var här och inte bara "tog slut", förklarar hon.

Boktips!

Med boken "My baby book" vill Michaela ge en öppenhjärtig och personlig beskrivning av sin graviditet och den första tiden som ny förälder.

Foto: Lisa Höök.

mo t h r

3 9

Michaelas tankar om...

LYCKA 3 Min familj, mina vänner, Italien, stora portioner pasta, yoga, doften av hav, Djurgården som står i full blom, Paris på

1

2

SYSTERSKAP

ATT BL I MAMMA

Jag önskar att jag hade vetat en massa saker när jag blev mamma. Att jättemånga saker blir helt tvärtom vad man tror att de ska bli. Och att man kan vara lyckligare än någonsin och älska sönder sin lilla bebis, men samtidigt känna jobbiga känslor och må dåligt.

Jag tycker att kvinnor kan vara hårda mot varandra och ofta agerar ifrågasättande istället för stöttande. Jag vill försöka vara en motkraft till mom shaming genom att lyssna, visa förståelse och låta andra mammor göra på sina sätt, även om de skiljer sig från mina egna. För mig innebär systerskapet att vi respekterar varandra trots att vi är olika.

sensommaren, dansa i en solnedgång och upptäcka världen med Dante.

"För mig innebär systerskapet att vi respekterar varandra trots att vi är olika"

M I CHA E L A F ORN I

GÖR: Driver appen Baby Journey samt livstils- magasinet FORNI. Influencer och författare. MAMMA TILL: Dante LIVSMOTTO: Du får tillbaka det du ger - spread some love around you! FÖLJ: @michaelaforni och forni.se

Foto: Lisa Höök.

mo t h r

4 0

mothr

GRAV I D

Foto: Lina Adamo

Vi pratar graviditet, livsnjutning och dagdrömmar med tv-kocken Jessica Frej "Jag är noga med att njuta varje dag" Kokboksförfattaren och tv-kocken Jessica Frej har gjort den enkla och lustfyllda matlagningen ti ll sitt signum och blivit ett känt ansikte för alla som älskar att laga och äta gott . I sommar väntar ett nytt äventyr, och kanske ett l ite lugnare tempo, när hon blir mamma för första gången.

–Jag har under väldigt många år kört på väldigt hårt med mig själv, vilket jag insåg innan det var alldeles försent . Det är jag otroligt tacksam över . Jag kunde jobba alla dagar i veckan från jag vaknade ti lls jag gick och la mig och trodde att det var hållbart för att jag hade mitt drömjobb. Numera är hon noga med att hitta sätt att varva ner och se till att varje dag innehåller vila. – Det är viktigt för mig att njuta varje dag och det finns tid för vila. Det kan vara frukost ute i trädgården, att ta ett bad eller bara lägga mig på sängen i 20 minuter . Det funkar inte att köra järnet hela året och sen försöka varva ner ett par veckor på sommaren. Det behövs små pauser lite då och då. Det tog mig cirka 30 år att inse det, säger hon med ett skratt .

mo t h r

4 1

mothr

GRAV I D

Just nu planerar hon något så ovant som att vara ledig. Det är inte långt kvar tills bebisen kommer . – Det är något så obeskrivligt romantiskt och häftigt med att den här lilla personen i magen är hälften jag och hälften Christian som jag är så kär i . Jag längtar efter att bli mamma men jag har ingen aning om hur det kommer bli . Kommer jag vara som jag är nu? Eller förändras på något sätt? Jag har ingen aning! "Hjärtat smälte totalt första gången han kallade mig bonusmamma" När Jessica träffade Christian kom hans son Douglas in i hennes liv och hon beskriver rollen som bonusmamma som ett stort privilegium. – Jag älskar Douglas och han är världens finaste, roligaste och snällaste killen. Han var sex år när jag träffade honom första gången och jag har alltid känt att vi klickar . Jag tänkte där och då inte hur det skulle vara att bli ”bonusmamma” jag var bara

Foto: Lina Adamo

J E S S I CA F R E J

totalt förälskad i hans pappa. Sedan smälte mitt hjärta totalt första gången han kallade mig för bonusmamma. Vi hade aldrig sagt det utan det fick komma från honom, berättar hon. Rollen som bonusmamma har lärt henne mycket . – Douglas har en mamma och en pappa, så jag ser inte bonusmammarollen som att jag är förälder, utan mer som att jag är en extra vuxen, som finns där på ett lika självklart sätt som en förälder . Jag har lärt mig massor genom att få vara bonusmamma till Douglas och det känns väldigt fint, säger hon.

GÖR : Tv-kock och kokboksförfattare som också delar mycket på instagram

och därför blivit "något slags" influenser de senaste åren. LIVSMOTTO : Njut varje dag! FÖLJ : @jessicafrej

mo t h r

4 2

mothr

GRAV I D

Inför förlossningen kokar Jessica bolognese – hon planerar att frysa in cirka 10 kilo – och dagdrömmer om första tiden med bebisen. Att drömma är något hon gjort till en vana och ett sätt att hitta rätt väg i livet, förklarar hon. – Jag tror mycket på att våra tankar och känslor bl ir verklighet . Det som ofta kallas för ”attraktions- lagen” . Om man vi ll nå sina drömmar behöver man först konkretisera vad man drömmer om. Det tycker jag är lättast att göra genom att dagdrömma. Då checkar man helt enkelt in mentalt i sitt ”drömliv” och lever där i några minuter . Genom att dagdrömma så lever man sig in så starkt att man kan känna i magen om drömmen verkligen är rätt, förklarar hon. När man vet var man ska är det lättare att se när möj ligheter i rätt riktning dyker upp och man kan hoppa på det tåget . Nu handlar Jessicas dagdrömmar om en bra förlossning och ett fint första år med bebisen. – I drömmen bl ir jag intervjuad av en journalist för en tidning som den här . Journal isten frågar hur förlossningen var, hur det gått med amningen och nätterna. Och jag svarar henne så som jag vill att

Foto: Lina Adamo

jag ska känna där och då. Det är roligt att dag- drömma för det blir som en lek och man lever sig verkligen in och känner de riktiga känslorna. Och så kan jag svara på frågan om hur det är att bl i mamma: – Det är helt underbart, jag känner verkligen att allting har bl ivit som jag önskade. Nu har vi haft jättetur med mycket och allt från sömn ti ll amning har gått smidigt sedan dag ett, säger hon med ett leende. "I drömmen blir jag intervjuad av en journalist för en tidning som den här"

mo t h r

4 3

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58

mothr.se

Powered by